ThS. Nguyễn Chiêu Thụy

Trợ lý văn phòng kiêm Trợ lý giáo vụ

nguyenchieuthuy@mku.edu.vn

– Chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa về những nhiệm vụ được giao.

– Chịu trách nhiệm trực tiếp các công việc:

  • Lập kế hoạch giảng dạy và theo dõi công tác đào tạo của Khoa; 
  • Kiểm tra giờ lên lớp của giảng viên, sinh viên;
  • Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo xác định giờ giảng, tính thù lao giảng dạy cho giảng viên thỉnh giảng;
  • Theo dõi, thực hiện công tác hành chánh, văn thư, quản lý, sắp xếp và lưu trữ các loại hồ sơ của Khoa, công văn đi và đến theo quy định.

– Trách nhiệm giải trình: Trợ lý văn phòng kiêm Trợ lý giáo vụ chịu trách nhiệm giải trình trước Trưởng Khoa về các công tác chưa hoàn thành theo phân công được giao.


ThS. Đào Thị Xuyên

Kiêm Trợ lý sinh viên

daothixuyen@mku.edu.vn

– Chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa về những nhiệm vụ được giao.

– Chịu trách nhiệm trực tiếp các công việc:

  • Phối hợp với Cố vấn học tập: quản lý, đôn đốc, kiểm tra sinh viên chấp hành nội quy, quy định của Trường; kiểm tra, theo dõi và quản lý sinh viên tham gia các hoạt động phong trào, hoạt động xã hội, các hoạt động chung của Trường, Khoa tổ chức; theo dõi và cập thường xuyên số lượng sinh viên các lớp;
  • Tổ chức, quản lý công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo đúng quy định. 

– Trách nhiệm giải trình: Trợ lý sinh viên chịu trách nhiệm giải trình trước Trưởng Khoa về các công tác chưa hoàn thành theo phân công được giao.