Tầm nhìn của Trường ĐHCLSứ mạng của Trường ĐHCL
Phát triển Trường ĐHCL đến năm 2020 trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có chất lượng cao, có uy tín trong khu vực ĐBSCL. Đến năm 2030 trở thành trường có uy tín trong cả nước về đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệTrường ĐHCL là trường đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực theo định hướng ứng dụng, có nhiệm vụ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng nhu cầu xã hội; là trung tâm nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, văn hóa trong khu vực ĐBSCL và cả nước, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.