TẦM NHÌN – SỨ MẠNG – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn chiến lược:

             Phát triển Trường Đại học Cửu Long đến năm 2025 trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có chất lượng cao, có uy tín trong khu vực ĐBSCL. Đến năm 2035 trở thành trường có uy tín trong cả nước về đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ

Sứ mạng:

           Trường Đại học Cửu Long là đại học đa ngành, đa lĩnh vực có nhiệm vụ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng nhu cầu xã hội; là trung tâm nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, văn hóa trong khu vực ĐBSCL và cả nước, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Giá trị cốt lõi:

           Đào tạo – Tri thức – Dân tộc

Giá trị văn hóa:

           Nhân văn và hạnh phúc

Triết lý giáo dục:

           Toàn diện – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển

Mục tiêu:

           Xây dựng Trường Đại học Cửu Long thành một Trường Đại học Tổng hợp đa ngành nghề thuộc nhiều lĩnh vực trong khu vực ĐBSCL; lấy ngành khoa học và kỹ thuật làm chính, có bản sắc riêng, phải chuyên sâu về đào tạo, đi sâu vào nghiên cứu khoa học. Hy vọng sẽ góp phần thực hiện cho hiệu quả ĐBSCL nói riêng và cho Đất nước – Dân tộc nói chung, có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ “quyết tâm” ý chí bao trùm giá trị để có danh tiếng nhất định trong cộng đồng