MÔ TẢ MÔN HỌC

Học kỳ 5

Thanh toán quốc tế             (2TC)

Học phần học trước: Lý thuyết tài chính – tiền tệ

Học phần này được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về tiền tệ thế giới, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trên thị trường hối đoái, cách phát hành và lưu thông các phương tiện thanh toán quốc tế và cách thực hiện các phương thức thanh toán trong các giao dịch thương mại, dịch vụ quốc tế.

Hoàn tất học phần, sinh viên có thể thực hiện nghiệp vụ mua bán ngoại tệ trên thị trường hối đoái quốc tế, có thể đảm nhiệm khâu thanh toán quốc tế tại các danh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu và các phòng thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thường mại.

Đầu tư tài chính                  (3TC)

Học phần học trước: Tài chính doanh nghiệp 1, Tài chính doanh nghiệp 2.

Cung cấp kiến thức cơ bản về đầu tư tài chính, với những nội dung về rủi ro, về lợi nhuận, tìm hiểu về lý thuyết Danh mục đầu tư (Markowitz), mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), mô hình đa nhân tố và lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá (APT), môn học còn giúp người học biết định giá, phân tích cổ phiếu, trái phiếu, biết xác định mức sinh lời, rủi ro trong đầu tư, các bước xây dựng danh mục đầu tư và đánh giá, quản lý danh mục đầu tư. 

Anh văn chuyên ngành  (3TC)

Học phần học trước: Không.

Môn Anh văn chuyên ngành Tài chính ngân hàng cung cấp cho sinh viên thuật ngữ Tiếng Anh cơ bản về thị trường tài chính, tài chính doanh nghiệp, nguồn vốn đầu cơ, tài khoản tiền gởi định kì trên sổ tiết kiệm, và tài khoản tiết kiệm.

Kế toán quản trị                         (3TC)

Học phần học trước: Quản trị học, Kế toán tài chính.

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản chất, chức năng và phương pháp của kế toán quản trị; phân loại chi phí theo kế toán quản trị; phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận; lập các dự toán tổng hợp; đánh giá trách nhiệm nhà quản lý; định giá bán sản phẩm mới và các sản phẩm dich vụ; các thông tin thích hợp phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn của nhà quản trị.

Quản trị ngân hàng                      (3TC)

Học phần học trước: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, khoa học và thực tiễn về cách thức quản trị 1 NHTM. Từ đó quyết định hoặc tham mưu cho cấp trên đưa ra các quyết định huy động các nguồn vốn sao cho ổn định, với chi phí thấp nhất; quyết định đầu tư, phân bổ nguồn vốn vào danh mục các tài sản với cơ cấu hợp lý, với những RR có thể chấp nhận được để thu lợi nhuận tối ưu nhất.

 Sinh viên hiểu và nắm được các kiến thức rủi ro gặp phải trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, biết nhận dạng, phân tích, đo lường và thực hiện các biện pháp phòng ngừa hạn chế thấp nhất thiệt hại rủi ro gây ra cho NH.

Tin học ứng dụng trong tài chính              (2TC)

Học phần học trước: Tin học ứng dụng

Học phần này ứng dụng tin học vào lĩnh vực tài chính như thiết lập một bảng tính, các tính toán cơ bản, sử dụng đồ thị trong tính toán, các công cụ khác trong phần mềm Excel. Đặc biệt việc sử dụng các hàm trong tính toán và xây dựng các bảng tính dữ liệu, như: Các hàm về tài chính, thống kê, logic, tìm kiếm, …

Thẩm định dự án đầu tư                        (3TC)

Học phần học trước: Tài chính doanh nghiệp 1, Tài chính doanh nghiệp 2.

Học phần Thẩm định Dự án Đầu tư trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thẩm định dự án, bao gồm: vị trí và vai trò của công tác thẩm định dự án đầu tư; quy trình thẩm định dự án đầu tư, các phương diện và quan điểm phân tích dự án như phân tích tài chính dự án, phân tích kinh tế xã hội dự án. Đồng thời, học phần này cũng trang bị phương pháp thẩm định dự án và tiêu chí thẩm định để người học có đầy đủ các công cụ và phương pháp để thẩm định không chỉ các dự án sản xuất kinh doanh mà còn dự án đầu tư công.


Học kỳ 6

Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối              (2TC)

Học phần học trước: Lý thuyết tài chính tiền tệ, Thanh toán quốc tế.

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, khoa học và thực tiễn về thị trường ngoại hối và các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối. Đáp ứng nhu cầu phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế tại các NH thương mại ở VN.

Sinh viên hiểu và nắm được các kiến thức về tỷ giá, các loại tỷ giá. Các phương thức giao dịch trên thị trường ngoại tệ.; Vận dụng các kiến thức vào các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của NH để sau này làm việc tại các NH hoặc các lĩnh vĩnh có liên quan.

Lập mô hình tài chính                (3TC)

Học phần học trước: Đầu tư tài chính, Tài chính doanh nghiệp 2.

Học phần cung cấp cho người học các nội dung liên quan sau:

+ Kiến thức vận dụng các hàm tài chính trong excel như: IPMT, PPMT, PMT, RATE, …, để xây dựng kế hoạch trả nợ, xác định lãi suất thực trong việc mua chịu, xác định tiền lãi, vốn gốc. + Kiến thức về lập kế hoạch kinh doanh thông qua mô hình tài chính, xác định mức độ rủi ro của các phương án hay dựa án thông qua kỹ thuật phân tích Histogram, Descriptive Statistics.

Tài chính quốc tế                    (3TC)

Học phần học trước: Tài chính doanh nghiệp 1, Tài chính doanh nghiệp 2.

Nội dung chính của học phần là nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tài chính – tiền tệ quốc tế. Cụ thể là tìm hiểu về cán cân thanh toán quốc tế, học thuyết về ngang giá sức mua và ngang giá lãi suất, thị trường ngoại hối, và thị trường vốn quốc tế.

Định giá tài sản và kinh doanh bất động sản                (3TC)

Học phần học trước: Tài chính doanh nghiệp 2, Đầu tư tài chính.

Học phần cung cấp cho sinh viên các khái niệm, các quan điểm, quy trình, nguyên tắc, cơ sở định giá và nghiệp vụ các phương pháp định giá tài sản, gồm: bất động sản, máy móc thiết bị và doanh nghiệp; đồng thời cung cấp thêm kiến thức pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Quản trị rủi ro tài chính              (2TC)

Học phần học trước: Tài chính doanh nghiệp 2, Đầu tư tài chính.

Học phần cung cấp những kiến thức quản trị hiện đại đối với rủi ro tài chính bao gồm kiến thức về cấu trúc thị trường sản phẩm phái sinh, phương pháp định giá cũng như ứng dụng các sản phẩm này trong quản trị rủi ro tài chính. Ngoài ra, học phần còn giới thiệu những lý thuyết về động cơ quản trị rủi ro của các doanh nghiệp, độ nhạy cảm của doanh nghiệp đối với các bất ổn của các yếu tố thị trường như giá cả hàng hóa, lãi suất, tỷ giá, giá chứng khoán

Tài chính công                 (2TC)

Học phần học trước: Lý thuyết tài chính – tiền tệ.

Học phần này nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khu vực công, thu nhập công, hàng hóa công, chi tiêu công, bội chi ngân sách Nhà nước và chính sách tài chính công.

Kế toán ngân hàng thương mại             (3TC)

Học phần học trước: Nguyên lý kế toán, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại.

Người học được cung cấp kiến thức về nội dung, chứng từ, sổ sách, tài khoản và phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, kế toán tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn, kế toán phát hành giấy tờ có giá để huy động vốn trong ngân hàng.

Ngoài ra, học phần còn cung cấp cho người học kiến thức về kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu tư, kế toán thanh toán không dùng tiền mặt, kế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàng, …

Phân tích tài chính               (2TC)

Học phần học trước: Kế toán tài chính, Tài chính doanh nghiệp 2.

Học phần giúp người học vận dụng những kiến thức cơ bản của phân tích về mặt định lượng để đánh giá hiệu quả quá trình quản lý tài chính của doanh nghiệp; Phân tích các nhân tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến lợi nhuận; Phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp thông qua mối quan hệ giữa các khoản mục trên bảng cân đối, đánh giá tình hình biến động cũng như kết cấu vốn, nguồn vốn của doanh nghiệp; Phân tích khả năng sinh lời, tình hình lưu chuyển vốn, khả năng thanh toán của doanh nghiệp, tình hình cấu trúc vốn và tái cấu trúc vốn nhằm nâng cao hiệu quả các loại đòn bẩy kinh tế, giúp gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.