MÔ TẢ MÔN HỌC

Học kỳ 3:

Tư tưởng Hồ Chí Minh    (2TC) <đề cương>

Học phần học trước:  Triết học Mác – Lênin

Nội dung học phần: Cung cấp nội dung kiến thức khoa học về Tư tưởng Hồ Chí Minh: cơ sở hình thành và phát triển TTHCM; TTHCM về Dân tộc, cách mạng giải phóng dân tộc; Về CNXH ở Việt Nam; về Đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về Đảng CSVN, về nhà nước của dân, do dân, vì dân; về Đạo đức, văn hóa  và xây dựng con người mới theo Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Lý thuyết tài chính – tiền tệ   (3TC)

Học phần học trước:  Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô.

Học phần này sẽ cung cấp các nội dung như: lịch sử xuất hiện tiền tệ, các dạng tiền tệ, chức năng và vai trò của tiền tệ trong nền kinh tế, quy luật lưu thông và cung – cầu tiền tệ, thị trường tiền tệ và thị trường tài chính, vai trò của tiền trong nền kinh tế, sự ra đời của tài chính, hệ thống tài chính và các định chế tài chính trung gian, thị trường tài chính, các thị trường vốn ngắn hạn và thị trường vốn dài hạn, ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính khác của nhà nước, tín dụng và lãi suất, sự ra đời của ngân hàng, vai trò, hoạt động của ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại.

Kinh tế lượng ứng dụng      (3TC)

Học phần học trước : Thống kê ứng dụng.

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp phân tích định lượng một vấn đề kinh tế. Giới thiệu một số kỹ thuật cơ bản khi sử dụng kinh tế lượng trong việc nghiên cứu và phân tích kinh tế. Kết thúc học phần, sinh viên phải biết cách xây dựng mô hình kinh tế lượng (mô hình hồi quy giản hai biến, mô hình hồi quy bội…) để phân tích những vấn đề kinh tế phát sinh trong thực tế. Với mỗi mô hình sinh viên phải biết cách ước lượng, kiểm định và lựa chọn mô hình tốt. Bên cạnh đó, sinh viên biết cách phát hiện ra những hạn chế mà mô hình gặp phải cũng như sử dụng những mô hình tốt vào trong dự báo kinh tế.

Toán tài chính    (3TC)

Học phần học trước: Toán kinh tế.

Học phần trang bị các kiến thức về toán ứng dụng trong lãnh vực tài chính – ngân hàng, từ đó sinh viên có khả năng định lượng các chỉ tiêu tài chính làm cơ sở để đưa ra các quyết định trong công tác tài chính ở doanh nghiệp và ngân hàng.

Kế toán tài chính     (3TC)

Học phần học trước: Nguyên lý kế toán

Học phần cung cấp cho sinh viên các đặc điểm, yêu cầu quản lý cũng như các nguyên tắc, quy định, phương pháp kế toán theo chuẩn mực kế toán và theo chế độ kế toán liên quan đến các đối tượng: vốn bằng tiền & các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định, đầu tư tài chính, nợ phải trả, xác định giá thành sản xuất, kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận và lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Tài chính doanh nghiệp 1    (3TC)

Học phần học trước: Lý thuyết tài chính tiền tệ

Môn học cung cấp một cách tổng quan về tài chính doanh nghiệp, người học biết được và vận dụng những kiến thức cơ bản về lãi suất, tính lãi đơn, lãi kép, tính được hiện giá và tương lai của một chuổi tiền và một số tiền. cách tính giá của trái phiếu, cổ phiếu, hoặc những giấy tờ có giá trong hoạt động đầu tư tài chính. Ngoài ra, người học có thể vận dụng một số chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả của các khoản đầu tư dài hạn trong hoạt động của doanh nghiệp.

Marketing căn bản      (2TC)

Học phần học trước:  Quản trị học.

Học phần này sẽ cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh, ảnh hưởng của marketing trong doanh nghiệp, xu hướng của tiếp thị trong xu thế toàn cầu hóa, môi trường và thông tin về marketing.

Học phần sẽ nghiên cứu một số nội dung chủ yếu sau:  khái niệm, tầm quan trọng, bản chất, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp, môi trường marketing, hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp, cách phân khúc, lựa chọn và định vị thị trường và các chính sách về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến và lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing. Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng phân tích môi trường kinh doanh; thiết lập các chính sách về sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến cho hoạt động kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ.


Học kỳ 4:

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam      (2TC) 

Học phần học trước: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Học phần Lịch sử của Đảng Cộng Sản Việt Nam trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản sau: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử của ĐCSVN; Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Đảng Lãnh Đạo Hai Cuộc Kháng Chiến, Hoàn Thành giải phóng Dân tộc, Thống nhất đất nước (1945 – 1975); Đảng Lãnh đạo của cả nước quá độ lên CNXH và tiến hành công cuộc đổi mới (1975 – 2019) 

Thuế             (3TC)

Học phần học trước:  Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô.

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Luật Thuế đại cương, với những nội dung về các loại thuế hiện hành đang áp dụng tại Việt Nam như: thuế xuất khẩu – nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, và các loại thuế khác.

Tài chính doanh nghiệp 2      (3TC)

Học phần học trước: Tài chính doanh nghiệp 1

Học phần cung cấp kiến thức chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp, với những nội dung về đầu tư dài hạn, cấu trúc vốn, về quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp; về điểm hòa vốn và đòn bẩy trong doanh nghiệp…. 

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại         (3TC)

Học phần học trước: Lý thuyết tài chính – tiền tệ

Học phần Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại trình bày một cách tổng quan các hoạt động chủ yếu mà Luật các tổ chức tín dụng cho phép ngân hàng thương mại có thể thực hiện. Các nghiệp vụ ngân hàng được đề cập đến rất đa dạng, bao gồm: nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ bảo lãnh, nghiệp vụ chiết khấu… Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể nắm bắt được những vấn đề căn bản nhất vể các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại và có thể đảm trách các công việc tại ngân hàng.

Thẩm định tín dụng        (3TC)

Học phần học trước: Kế toán tài chính.

Học phần Thẩm định tín dụng bao gồm các nội dung sau: Trình bày một cách tổng quát về Thẩm định tín dụng, thẩm dịnh về năng lực pháp lý, năng lực tài chính, phương án kinh doanh và dự án đầu tư, thẩm định về tài sản đảm bảo của khách hàng để từ đó lập được tờ trình thẩm định tín dụng.

Thị trường chứng khoán          (2TC)

Học phần học trước: Tài chính doanh nghiệp1.

Học phần cung cấp cho người học các nội dung liên quan sau:

+ Kiến thức nền tảng về thị trường chứng khoán và hoạt động của thị trường chứng khoán và cơ chế hoạt động và giao dịch của sở giao dịch chứng khoán như nguyên tắc hoạt động, niêm yết chứng khoán, thành viên của thị trường.

+ Kiến thức về các phương pháp phân tích và các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong phân tích và đầu tư chứng khoán.

Phương pháp nghiên cứu khoa học       (2TC)

Học phần học trước: Không

Học phần sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về phương pháp nghiên cứu khoa học (PPNCKH) trong kinh tế học và phục vụ việc học. Thông qua học phần, sinh viên sẽ nắm được các nguyên lý cơ bản trong PPNCKH, biết được mục đích của nghiên cứu khoa học là gì, cũng như cách thức tiến hành nghiên cứu khoa học. Sinh viên sẽ hiểu và thực hiện được các bước trong một quy trình nghiên cứu khoa học, từ việc xác định vấn đề nghiên cứu; đặt câu hỏi nghiên cứu; lập kế hoạch nghiên  cứu cho tới tiến hành thu thập và xử lý dữ liệu; viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu trước nhóm, lớp, Hội đồng, … . Sinh viên trong quá trình học sẽ được tiếp cận và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học kinh tế làm cơ sở cho việc hoàn thiện bài báo cáo tốt nghiệp hoặc khóa luận của mình.

Thực hành nghề nghiệp        (2TC)

Sinh viên tìm hiểu về lý thuyết tài chính, ngân hàng và kiến thức bổ trợ liên quan. Tìm hiểu thực tiễn về những nội dung đã học và những vấn đề có liên quan.

Nhận xét và đánh giá về thực tiễn và lý thuyết. Giải thích sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp, ngân hàng trên cơ sở lý luận và điều kiện thực tế của doanh nghiệp, ngân hàng. Bước đầu giúp sinh viên làm quen với việc nghiên cứu chuyên đề ngắn và dần phát triển lên nghiên cứu chuyên đề lớn.