Khoa Tài chính – Kế toán tiền thân là Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng được thành lập theo Quyết định số 423/2008/QĐ-DCL ngày 20 tháng 8 năm 2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Cửu Long. Đến ngày 12 tháng 5 năm 2021 Khoa chính thức được đổi tên thành Khoa Tài chính – Kế toán (theo Quyết định số 300/QĐ/ĐHCL-TCHC) thực hiện chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực tài chính và kế toán.

1.Tên gọi của Khoa:

Tên tiếng Việt: Khoa Tài chính – Kế toán

Tên viết tắt: Khoa TC-KT

Tên tiếng Anh: Department of Finance – Accounting

Điện thoại: 02703.503523.     

Email: khoatckt@mku.edu.vn

Địa chỉ: 3.02 KhuHành chính, Trường Đại học Cửu Long, Quốc lộ 1A, xã PhúQuới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

2. Chức năng của Khoa

Khoa Tài chính – Kế toán là đơn vị đào tạo và quản lý đào tạo cơ sở của Trường Đại học Cửu Long, có chức năng:

2.1 Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo và các Khoa chuyên môn quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên (CB – GV) và sinh viên.

2.2 Xây dựng chương trình theo chuyên ngành đào tạo, trình Ban Giám Hiệu đề án mở chuyên ngành đào tạo, dựa trên chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và dựa trên nhu cầu phát triển nguồn nhân lực thực tế của các địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội.

3. Nhiệm vụ của Khoa

3.1. Thực hiện kế hoạch đào tạo và học tập các chuyên ngành thuộc phạm vi Khoa quản lý. Đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3.2. Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy của Khoa; xây dựng và thường xuyên cập nhật, điều chỉnh đề cương chi tiết các học phần thuộc thuộc Khoa quản lý; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

3.3. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường giao cho Khoa Khoa quản lý; chủ động lập lập và điều chỉnh kế hoạch, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành.

3.4. Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong quá trình đào tạo theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Trường.

3.5. Quản lý và xây dựng kế hoạch phát triển, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CB – GV của Khoa nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng chung của Trường.

3.6. Điều hành và phối hợp hoạt động của các Bộ môn trong Khoa, tổ chức sinh hoạt chuyên môn; tham gia công tác nghiên cứu khoa học; tích cực, chủ động tham gia các Hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan, hướng dẫn sinh viên bước đầu nghiên cứu khoa học.

3.7. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng nhà Trường.

4. Phối hợp với các đơn vị  

1. Phối hợp với Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông để thực hiện các hoạt động tuyển sinh.

2. Phối hợp với các đơn vị đào tạo của Trường để tổ chực thực hiện các hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo.

3. Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo xếp thời khóa biểu bảo đảm thực hiện chương trình đào tạo đủ các học phần và đúng tiến độ, quản lý giờ giảng dạy và học tập trên lớp của giảng viên và sinh viên, bảo đảm thực hiện đủ số tiết quy định.  

4. Phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức, thực hiện công tác kiểm tra đánh giá học phần, đảm bảo chất lượng đào tạo. Phân công giảng viên coi thi và chấm thi đúng qui định.

5. Phối hợp Phòng Quản lý Thiết bị – Tài sản dự trù nhu cầu và đề nghị trang bị các phòng thực hành, thiết bị, phòng học đáp ứng quy mô đào tạo, cùng phối hợp bảo đảm đầy đủ điện, nước, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu phục vụ các lớp học.

6. Phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học trong việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

7. Phối hợp với Ban Quản lý Ký túc xá trong việc tổ chức quản lý sinh viên nội trú và giải quyết các vấn đề liên quan đốivới sinh viên của khoa ở Ký túc xá.

8. Phối hợp Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện các chức năng tổ chức hành chính có liên quan.