TS. Đặng Thị Ngọc Lan

 ngoclan29ufm@gmail.com

Phụ trách Bộ môn Kế toán:

TS. Đặng Thị Ngọc Lan


PGS.TS. Bùi Văn Trịnh

Trưởng khoa

bvtrinh@ctu.edu.vn

Phụ trách Bộ môn Tài chính – Ngân hàng:

PGS.TS. Bùi Văn Trịnh


Bộ môn Kế toán

*Trưởng/Phó Bộ môn Kế toán

– Trưởng/Phụ trách Bộ môn Kế toán trực tiếp lãnh đạo, phân công cán bộ, giảng viên bộ môn thực của bô môn theo sự phân công của lãnh đạo khoa.

– Chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa về những nhiệm vụ được giao.

– Trưởng/Phó bộ môn chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa về công tác chuyên môn của bộ môn, định kỳ hàng tháng, hoặc đột xuất báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của bộ môn, đề xuất các biện pháp, giải pháp để thực nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng, phát triển đội ngũ CB-GV đáp ứng sự phát triển của nhà Trường.  

– Trách nhiệm giải trình: Trưởng/Phó Bộ môn chịu trách nhiệm giải trình trước Trưởng Khoa về các công tác chưa hoàn thành theo phân công được giao.

* Giảng viên Bộ môn Kế toán

– Chấp hành các quy chế, nội quy, quy định của nhà trường.

– Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, phát triển, đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo của nhà trường.

– Thực hiện nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ trong và ngoài trường.

– Gìn giữ phẩm chất, uy tín, danh dự của Giảng viên, của Khoa, của Trường. 

– Tham gia công tác khảo thí, cố vấn học tập, các hoạt động xã hội, các đoàn thể và công tác khác của Trường, Khoa, Bộ môn phân công phụ trách.

– Tham gia quản lý người học và đóng góp trách nhiệm với cộng đồng, với Khoa, với Trường.

– Trách nhiệm giải trình: Giảng viên chịu trách nhiệm giải trình trước BGH, Trưởng Khoa, bộ môn về các công tác chưa hoàn thành theo phân công được giao.


ThS. Nguyễn Hữu Thanh Tùng

Giảng viên

nguyenhuuthanhtung@mku.edu.vn

ThS. Nguyễn Hồ Trúc Mai

Giảng viên

nguyenhotrucmai@mku.edu.vn

ThS. Đặng Thị Diệu Huyền

Giảng viên

dangthidieuhuyen@mku.edu.vn

ThS. Võ Ngọc Cẩm Tú

Giảng viên 

vongoccamtu@mku.edu.vn

ThS. Đào Thị Xuyên

Giảng viên

daothixuyen@mku.edu.vn


Bộ môn Tài chính – Ngân hàng


* Trưởng/Phó Bộ môn Tài chính – Ngân hàng

– Trưởng/Phụ trách Bộ môn Tài chính – Ngân hàng trực tiếp lãnh đạo, phân công cán bộ, giảng viên bộ môn thực của bô môn theo sự phân công của lãnh đạo khoa.

– Chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa về những nhiệm vụ được giao.

– Trưởng/Phó bộ môn chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa về công tác chuyên môn của bộ môn, định kỳ hàng tháng, hoặc đột xuất báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của bộ môn, đề xuất các biện pháp, giải pháp để thực nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng, phát triển đội ngũ CB-GV đáp ứng sự phát triển của nhà Trường.  

– Trách nhiệm giải trình: Trưởng/Phó Bộ môn chịu trách nhiệm giải trình trước Trưởng Khoa về các công tác chưa hoàn thành theo phân công được giao.

* Giảng viên Bộ môn Tài chính – Ngân hàng

– Chấp hành các quy chế, nội quy, quy định của nhà trường.

– Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, phát triển, đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo của nhà trường.

– Thực hiện nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ trong và ngoài trường.

– Gìn giữ phẩm chất, uy tín, danh dự của Giảng viên, của Khoa, của Trường. 

– Tham gia công tác khảo thí, cố vấn học tập, các hoạt động xã hội, các đoàn thể và công tác khác của Trường, Khoa, Bộ môn phân công phụ trách.

– Tham gia quản lý người học và đóng góp trách nhiệm với cộng đồng, với Khoa, với Trường.

– Trách nhiệm giải trình: Giảng viên chịu trách nhiệm giải trình trước BGH, Trưởng Khoa, bộ môn về các công tác chưa hoàn thành theo phân công được giao.


ThS. Huỳnh Minh Đoàn

Giảng viên

minhdoandhcl@yahoo.com

ThS. Lê Thị Xuyến

Giảng viên

lethixuyen@mku.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Giảng viên

anhminh161@yahoo.com.vn

ThS. Thái Thanh Thu

Giảng viên

thaithanhthu@mku.edu.vn