GIỚI THIỆU

       Ngành Tài chính – Ngân hàng sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức kinh tế – tài chính hiện đại về tiền tệ – ngân hàng, hiểu biết về các hoạt động tài chính trong một công ty, của một ngân hàng thương mại, thông qua việc nắm vững các kiến thức về: Phân tích – Hoạch định và dự toán tài chính, thực hiện quản trị hệ thống ngân sách của công ty, phân tích – đánh giá hiệu quả và quản trị rủi ro của dự án đầu tư, xây dựng cơ cấu vốn tối ưu, quản lý hoạt động tín dụng, kế toán ngân hàng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh chứng khoán . . .

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo cử nhân Tài chính – Ngân hàng có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội; nắm vững kiến thức cơ sở và chuyên sâu về Tài chính – Ngân hang;

Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng có năng lực xây dựng, phát triển, tổ chức và thực hiện hoạt động Tài chính – Ngân hàng một cách có hiệu quả trong bối cảnh hội nhập quốc tế; có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp; có khả năng tự nghiên cứu nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên ngành.

THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3,5 năm (7 học kỳ)

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo đại học ngành Tài chính – Ngân hàng đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra sau:

VỀ KIẾN THỨC

 • Hiểu biết kiến thức về lý luận chính trị, pháp luật của nhà nước, hiểu và vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

 • Hiểu biết những nguyên lý kinh tế để phân tích và giải thích các hiện tượng kinh tế, vận dụng luật, các chính sách tài chính, tiền tệ và các chính sách liên quan đến các hoạt động kinh doanh.

 • Áp dụng các mô hình tài chính để xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị dự án, đa dạng hóa danh mục đầu tư nhằm tối đa hóa lợi nhuận, hạn chế rủi ro trong các công ty và các tổ chức tài chính.

 • Thực hiện những quy trình nghiệp vụ trong các hoạt động kinh doanh của một ngân hàng hiện đại như: quy trình cấp tín dụng, quy trình mở thư tín dụng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, quản trị ngân hàng và các loại hình dịch vụ ngân hàng hiện đại khác.

 • Thực hiện phân tích, định giá và đầu tư chứng khoán, nhận diện rủi ro trong doanh nghiệp.

VỀ KỸ NĂNG

Kỹ năng cứng:

 • Kỹ năng về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp: Lập và phân tích báo cáo tài chính; thẩm định và lựa chọn dự án đầu tư; xác định giá trị doanh nghiệp; xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả; sử dụng các loại chứng khoán phái sinh trong quản trị rủi ro tài chính của doanh nghiệp; định giá cổ phiếu, trái phiếu, các loại chứng chỉ quỹ khác và tư vấn cho nhà đầu tư thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán.

 • Kỹ năng về lĩnh vực ngân hàng:Thực hiện các nghiệp vụ tín dụng, quy trình mở thư tín dụng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối và các loại hình dịch vụ ngân hàng khác.

Kỹ năng mềm:

 • Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm; thu thập, xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn.
 • Sử dụng tiếng Anh trong công việc chuyên môn, đọc được các báo cáo tài chính bằng tiếng Anh (có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương);
 • Ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin (có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT);

MỨC ĐỘ TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM

 • Chấp hành nghiêm túc pháp luật của nhà nước và các quy định của tổ chức, đơn vị, làm việc với tinh thần kỷ luật cao.
 • Năng động, tự tin, có trách nhiệm khi phục vụ khách hàng và cộng đồng.
 • Hình thành thói quen học tập suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức, tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Tổ chức tài chính trung gian (Ngân hàng thương mại, Công ty tài chính, Công ty chứng khoán,…);
 • Cơ quản quản lý nhà nước về tài chính (Cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Sở Tài chính,…);
 • Nghiên cứu viên và giảng viên làm việc tại các Viện nghiên cứu về kinh tế, các Trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học và các đơn vị nghiên cứu.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƯỜNG

 • Hình thành thói quen học tập suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức, tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng;
 • Có khả năng tiếp tục theo học các chương trình đào tạo trình độ sau đại học.     

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
Học kỳ 1:
– Triết học Mác Lênin
– Pháp luật đại cương
– Tin học ứng dụng
– Kinh tế vi mô
– Quản trị học
– Soạn thảo văn bản
Học kỳ 3:
– Tư tưởng HCM
– Lý thuyết TC tiền tệ
– KTL ứng dụng
– Toán tài chính
– Kế toán tài chính
– TC doanh nghiệp 1
– Marketing căn bản
Học kỳ 5:
– Thanh toán quốc tế
– Đầu tư tài chính
– Anh văn CN
– Kế toán quản trị
– Quản trị ngân hàng
– THUD trong TC
– Thẩm định DAĐT

Học kỳ 7:
– Thực tập tốt nghiệp – Phương án 1: Khóa luận tốt nghiệp
– Phương án 2: Học môn thay thế

Học kỳ 2:
– Kinh tế chính trị Mác -Lênin
– Chủ nghĩa xã hội khoa học
– Luật kinh tế
– Thống kê ứng dụng
– Toán kinh tế
– Kinh tế vĩ mô
– Nguyên lý kế toán
Học kỳ 4:
– LS ĐCS Việt Nam
– Thuế
– TC doanh nghiệp 2
– Nghiệp vụ NHTM
– Thẩm định tín dụng
– TT chứng khoán
– PP NC khoa học
– Thực hành nghề nghiệp
Học kỳ 6:
– Nghiệp vụ KD ngoại hối
– Lập mô hình tài chính
– Tài chính quốc tế
– Quản trị RR TC
– Tài chính công
– Kế toán NHTM
– Phân tích tài chính
 

Triết lý giáo dục: Toàn diện – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển

Giá trị cốt lõi: Đào tạo – Tri thức – Dân tộc