Bùi Văn Trịnh

Phó giáo sư – Tiến sĩ

bvtrinh@ctu.edu.vn

Lãnh đạo, tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của Khoa.

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tình hình hoạt động của Khoa.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác trong và ngoài trường để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quản lý trực tiếp các lĩnh vực:

  • Quản lý xây dựng và phát triển chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành TCNH.
  • Quản lý chuyên môn ngành Tài chính – Ngân hàng, bộ môn Tài chính – Ngân hàng.
  • Quản lý công tác tuyển sinh và đào tạo.
  • Quản lý công tác hành chính của Khoa.

Trách nhiệm giải trình: Trưởng Khoa chịu trách nhiệm giải trình trước Ban Giám hiệu về các công tác chưa hoàn thành theo phân công được giao.


Nguyễn Hồ Trúc Mai

Thạc sĩ

nguyenhotrucmai@mku.edu.vn

Chịu trách nhiệm trước Trưởng Khoa về những nhiệm vụ được giao.

Quản lý trực tiếp các lĩnh vực:

  • Quản lý công tác kiểm định chương trình đào tạo của Khoa;
  • Quản lý công tác khảo thí tổ chức thi và lưu trữ bài thi của Khoa; 
  • Quản lý công tác khảo thí tổ chức thi và lưu trữ bài thi của Khoa
  • Quản lý công tác cố vấn học tập. 

Trách nhiệm giải trình: Phó Trưởng Khoa chịu trách nhiệm giải trình trước Trưởng Khoa về các công tác chưa hoàn thành theo phân công được giao.