Khoa Tài chính – Kế toán tiền thân là Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng được thành lập theo Quyết định số 423/2008/QĐ-DCL ngày 20 tháng 8 năm 2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Cửu Long.

THÔNG TIN LIÊN HỆ